Informacja RODO

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest EKO-PARTNER Bogusław Popko, ul. Usługowa 5, 15-521 Białystok, Zaścianki, e-mail: rodo@eko-partner.net dalej jako ADO;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umów handlowych, w szczególności umów dostawy, kupna – sprzedaży, rozliczeń finansowych, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO, ochrona uzasadnionego interesu prawnego ADO.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO , w celu spełnienia przez ADO obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, art. 6 ust. 1 lit. f) RODO co stanowi uzasadniony interes prawny ADO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są/będą pracownicy upoważnieni przez ADO, podmioty upoważnione przez ADO świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne, usługi serwisowania oprogramowania, firmy kurierskie i pocztowe, usługi hostingowe, organy publiczne tj. m. in. Urząd Skarbowy a także inne podmioty, osoby, organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 8. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych nie jest obowiązkowe. Brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji umowy.
 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pana/Pani, w tym do profilowania.

ADO:
EKO-PARTNER Bogusław Popko
ul. Usługowa 5, 15-521 Białystok, Zaścianki

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze stosowaniem monitoringu wizyjnego przekazywane na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO).

Bogusław Popko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKO-PARTNER Bogusław Popko z siedzibą w Zaściankach, ul. Usługowa 5, 15-521 Białystok informuję, że:

 1. Teren zakładu (budynki oraz teren zewnętrzny, w tym miejsca magazynowania odpadów) są objęte monitoringiem wizyjnym (dalej jako Posesja).
 2. Szczegółowy wykaz terenu, miejsc i pomieszczeń objętych monitoringiem znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej informacji;
 3. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego, w tym danych w postaci: wizerunku, czasu i miejsca zdarzenia zarejestrowanego przez monitoring, sposobu zachowania się osób, których wizerunek utrwalono za pośrednictwem monitoringu, numerów rejestracyjnych pojazdów jest Bogusław Popko prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą EKO-PARTNER Bogusław Popko z siedzibą w Zaściankach, ul. Usługowa 5, 15-521 Białystok (dalej jako ADO);
 4. ADO umożliwia kontakt drogą elektroniczną: rodo@eko-partner.net lub drogą pocztową ul. Usługowa 5, Zaścianki, 15-521 Białystok;
 5. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem monitoringu wizyjnego przetwarzane są w następujących celach:
  • w przypadku miejsc magazynowania lub składowania odpadów – w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 25 ust. 6 a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach);
  • w przypadku pozostałych miejsc objętych monitoringiem – w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Posesji, w celu ochrony mienia pracowników oraz innych osób przebywających na terenie Posesji, kontroli produkcji (dotyczy pracowników), zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić ADO na szkodę, dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami w związku z prowadzoną przez ADO działalnością gospodarczą – co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. Monitoring wizyjny funkcjonuje całodobowo; Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem monitoringu przechowywane są przez ADO przez okres miesiąca od dnia nagrania;
 7. Dostęp do danych zgromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego mają/mogą mieć upoważnieni pracownicy, podmioty upoważnione przez ADO świadczące na rzecz ADO usługi informatyczne oraz elektryczne, a także inne organy lub podmioty określone w przepisach prawa, w szczególności w art. 25 ust. 6c ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
 8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez ADO za pośrednictwem monitoringu wizyjnego przysługuje:
  • prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • w przypadkach określonych przepisami prawa - prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 9. Osobie, której dane są przetwarzane za pośrednictwem monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 10. Podanie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem monitoringu wizyjnego jest niezbędne do korzystania z obszarów objętych monitoringiem wizyjnym.
 11. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem monitoringu wizyjnego nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem osoby, której dotyczą w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:

Z uwagi na fakt, że dane osobowe gromadzone za pośrednictwem monitoringu wizyjnego będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją.

Załącznik nr 1 do informacji o monitoringu wizyjnym

Szczegółowy wykaz terenu, miejsc i pomieszczeń objętych monitoringiem wizyjnym prowadzonym przez Bogusława Popko prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą EKO-PARTNER Bogusław Popko z siedzibą w Zaściankach, ul. Usługowa 5, 15-521 Białystok:

 1. Budynek administracyjny- dział handlowy, korytarze
 2. Budynki magazynowe
 3. Posesja firmy EKO-PARTNER Bogusław Popko przy ul. Usługowej 5 w Zaściankach.